4. Patents   목록으로 돌아가기

9
Patent다중 퇴적물 트랩

10-2018-0074275 (2018.06.27) / 10-2125541 (2020.06.16)

Patent복합식 시료 채취 장치

14/233,695 (2014.01.17) / 9,416,654 (2016.08.16)

Patent복합식 시료 채취 장치

10-2011-0080250 (2011.08.11) / 10-1277324 (2013.06.14)

Patent시계열 퇴적물 포집장치의 용기 고정 홀더

14/900,089 (2015.12.18) / 9,658,138 (2017.05.23)

Patent심해저 견인식 영상촬영 플랫폼 장치 및 영상취득 장치

10-2007-0121881 (2007.11.28) / 10-0913162 (2009.08.13)

Patent오염저감형 해수 시료 분배 기구

10-2015-0062896 (2015.05.06) / 10-1638626 (2016.07.05)

Patent자율압력보상 광케이블 정션박스

10-2009-0102989 (2009.10.28) / 10-1090851 (2011.12.01)

Patent천부지층 탄성파 탐사 취득자료 ODEC 파일 변환 방법

10-2011-0049348 (2011.05.25) / 10-1230040 (2013.01.30)

Patent해저면 착저식 대형저서동물 포획장치

10-2015-0030305 (2015.03.04) / 10-1743913 (2017.05.31)

1

Browse